Voorwaarden - Vrienden voor het Leven

Vrienden voor het Leven is een online ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze Voorwaarden staat hoe je gebruik kunt maken van deze website. Naast deze voorwaarden kunnen er aanvullende actievoorwaarden gelden bijvoorbeeld als je gebruik wil maken van de korting bij de ontmoetingsplekken.

Deze website is van de Stichting Vrienden voor het Leven. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56347375. Je kunt ons bereiken op: Stichting Vrienden voor het Leven, Buiten Nieuwstraat 59-1, te (8261 AR) Kampen, e-mail adres: info@vriendenvoorhetleven.nl, en telefoonnummer 06-12121705.

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en op de Lidmaatschapsovereenkomst die via deze website tussen jou en ons tot stand komt.
  2. Je aanvaardt deze Voorwaarden door gebruik te maken van deze website en/of je te registreren voor lidmaatschap.
  3. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.
 2. Lid worden van Vrienden voor het Leven

  1. Om lid te kunnen worden, dien je een Account aan te maken. Als je je registreert, krijg je per e-mail een ontvangstbevestiging van ons.
  2. De Lidmaatschapsovereenkomst gaat pas in als wij je hebben laten weten dat wij je registratie hebben geaccepteerd. Het Lidmaatschapsgeld dien je na ontvangst van het acceptatiebericht volgens de instructies in dat bericht aan ons te betalen. Daarna zullen we je Account activeren. Op de website staat hoe je kunt betalen.
  3. Wij nemen alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties in behandeling. Als je gegevens wijzigen moet je je Account onmiddellijk updaten. Wij kunnen jou of je begeleider verzoeken om ons bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs of een zorgkantoordocument te sturen, zodat wij je gegevens kunnen controleren.
  4. Beveilig je Account met een veilig wachtwoord en maak steeds gebruik van een veilige computer/telefoon(verbinding). Ga zorgvuldig met je wachtwoord om. Je Account is persoonsgebonden. Je mag je Account niet delen met anderen. Evenmin mag je een ander toegang verschaffen tot je Account. Mocht je het vermoeden hebben dat je Account door een ander wordt gebruikt, dan moet je ons hierover onmiddellijk per e-mail informeren.
  5. Je mag maar één Account hebben. Je mag je Account alleen gebruiken voor het onderhouden van contacten en organiseren van ontmoetingen. Bij het gebruik van je Account en je contacten met andere leden moet je je fatsoenlijk gedragen. Wij kunnen, zo nodig, contact opnemen met je begeleider in verband met het gebruik van je Account.
 3. Wie mag lid worden van Vrienden voor het Leven?

  1. Je mag alleen lid worden als je een verstandelijke beperking hebt en je 18 jaar of ouder bent. Ook moet je handelingsbekwaam zijn of de toestemming hebben van je curator. Verder moet je een bij een instelling aangesloten begeleider of een begeleider in het kader van persoonsgebonden budget hebben. Je begeleider moet de op de website verzochte informatie controleren en toestemming verlenen voor je registratie bij Vrienden voor het Leven.
 4. Duur en verlenging van de Lidmaatschapsovereenkomst

  1. Bij je registratie kan je kiezen voor een Lidmaatschapsovereenkomst van 1 maand, 3 of 6 maanden. Na activering van je Account kan je je Lidmaatschapsovereenkomst telkens weer voor een van deze periodes verlengen. Vóór het verstrijken van elke lopende lidmaatschapsperiode sturen wij je een verlengingsbericht via e-mail. Je kunt verlengen door de instructies in het verlengingsbericht te volgen en je Lidmaatschapsgeld voor de verlenging te betalen. De Lidmaatschapsovereenkomst wordt bij ontvangst van je betaling verlengd voor de periode die met het ontvangen bedrag correspondeert.
  2. Als je geen verlenging wilt, kan je dit per e-mail aan ons berichten of simpelweg niet overgaan tot betaling voor een opvolgende lidmaatschapsperiode. We zullen je Account na afloop van de laatst lopende lidmaatschapsperiode deactiveren, indien je niet voor die tijd de voor verlenging benodigde stappen hebt ondernomen. Mocht je echter binnen 6 maanden daarna alsnog de voor verlenging benodigde stappen ondernemen en voor betaling zorgdragen, dan zullen we je Account heractiveren en is de Lidmaatschapsovereenkomst alsnog verlengd. Je wordt niet gecompenseerd voor de dagen dat je Account gedeactiveerd is geweest wegens te late betaling of wegens het niet goed opvolgen van de verlengingsinstructies. Bovendien kunnen we voor het opnieuw activeren van je Account een vergoeding in rekening brengen.
  3. Als wij van onze kant niet tot verlenging van je Lidmaatschapsovereenkomst willen overgaan, zullen we je hierover per e-mail berichten en ontvang je geen verlengingsbericht. Verlenging is dan niet mogelijk.
 5. Beëindiging van de Lidmaatschapsovereenkomst

  1. Mocht je je meteen na je registratie al bedenken over je lidmaatschap, dan kan je de Lidmaatschapsovereenkomst beëindigen door ontbinding. Hiertoe dien je ons binnen 14 dagen na het acceptatiebericht te laten weten dat je toch niet lid wilt zijn. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of per brief. Als je dan al Lidmaatschapsgeld hebt betaald, zullen we je dat terugbetalen.
  2. Bij het niet verlengen van je Lidmaatschapsovereenkomst, eindigt deze met het aflopen van de laatst lopende lidmaatschapsperiode.
  3. Wij kunnen indien wij daartoe aanleiding zien ook op elk moment en met onmiddellijke ingang je Lidmaatschapsovereenkomst opzeggen per e-mail.
  4. Wanneer je Lidmaatschapsovereenkomst eindigt, zullen wij je Account deactiveren. Wij kunnen desgewenst je Account binnen 6 maanden daarna weer activeren, indien wij daartoe aanleiding zien. Na deze 6 maanden zullen we je Account en je gegevens definitief verwijderen.
  5. Na beëindiging van de Lidmaatschapsovereenkomst blijven deze Voorwaarden van toepassing op elk gebruik dat je nog maakt van de website.
 6. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op enige informatie die deel uitmaakt van deze website, waaronder begrepen de onderliggende software, berusten te allen tijde bij ons of onze licentiegevers. Hieronder vallen ook door leden geplaatste gegevens.
  2. Het is je niet toegestaan om de normale werking van de website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Het is je evenmin toegestaan om de website te benaderen met scripts of gesimuleerde leden. Je mag geen gebruik maken van de website op een wijze waardoor er inbreuk wordt gepleegd op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van anderen.
 7. Aansprakelijkheid

  1. Deze website is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de website altijd beschikbaar zal zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, uitingen en andere content die leden of derden op de website plaatsen of verschaffen. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde content te verwijderen die op de website wordt geplaatst.
  3. Het onderhouden van contacten en organiseren van ontmoetingen via de website is volledig voor eigen rekening en risico van de leden.
  4. Onze totale aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van het door ons in verband met je Account ontvangen Lidmaatschapsgeld. Alle genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien de schade van het betreffende lid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze kant.
  5. Je zal ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit het door jou niet of op niet correcte wijze nakomen van jouw wettelijke of contractuele verplichtingen jegens ons, een ander lid, of een derde. Je zal alle schade vergoeden die wij als gevolg van dergelijke aanspraken lijden.
 8. Privacy

  1. Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken volgens ons Privacy Statement.
 9. Vragen of klachten

  1. Heb je vragen of klachten over Vrienden voor het Leven, dan kun je ons hierover per e-mail berichten. Wij zullen er naar streven om je klachten zo snel mogelijk op te lossen, maar wij garanderen niet dat wij alle klachten kunnen wegnemen.

Laatste update: 7 oktober 2014